آموزش آهنگ Gulumcan | گلوماکان

آموزش آهنگ Gulumcan | گلوماکان

تومان8.000

آموزش آهنگ Gulumcan | گلوماکان

نت آهنگ Gulumcan

تومان8.000
(نت آهنگ Gulumcan) √ برای ساز گیتار | تنظیم کلاسیک | سطح پیشرفته   این آهنگ در سبک کلاسیک تنظیم…