آموزش آهنگ Gulumcan | گلوماکان

آموزش آهنگ Gulumcan | گلوماکان

8,000 تومان

آموزش آهنگ Gulumcan | گلوماکان

نت آهنگ Gulumcan

8,000 تومان
(نت آهنگ Gulumcan) √ برای ساز گیتار | تنظیم کلاسیک | سطح پیشرفته   این آهنگ در سبک کلاسیک تنظیم…